Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Şimşek, A., “Global Connections In Social Studies Lessons in Turkey”, Heirnet Conferance 2007, History Education, Identity, Citizenship in the 21st Century, HEIRNET – History Educators International Research Network, (10–12 Semtember), İstanbul, 2007. Bildirinin Türkçe basımı: “Türkiye’de Sosyal Bilgiler Derslerinde ‘Küresel Bağlantılar’: Bazı Dünya Devletleri ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi Kongre Kitabı içinde, (Ed. Safran, M.; Dilek, D.), Yeni İnsan Yayınları, s. 345–365. İstanbul, (2008).


Şimşek, A., “Geçen Yüzyılda Türkiye’de Tarih Dersleri”, Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15-18 Haziran 2013, Marmara Üniversitesi İstanbul, (2013), s.224-234.


Şimşek, A., “Birinci Dünya Savaşı’nda Araplar Türkleri Arkadan Vurdu” Söyleminin Türk Tarih Tezi Çerçevesinde Epistemolojik Analizi, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler Ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, 12-15 Mayıs 2013, Amman – Ürdün, (2013), s.106-117.


Şimşek, A. & Taşkın, A. “Antique Anatolian Civilizations at Republic Period History Course Books in High Schools: A comparison of Early Republic Period and Modern Day”, Proceedıngs Book of Internatıonal Conference on The Changıng World and Socıal Research I, ISBN: 978-605-5583-68-2, Viana, Austuria, (2015), pp. 50-58.


Şimşek, A., “Maalouf’un ‘Yüzüncü Ad’ından Pala’nın ‘Babilde Ölüm İstanbul’da Aşk’ına: Tarihsel Kurgunun İki Yüzü”, II. Milletlerarası Romanda Tarih, Tarihte Roman Sempozyumu, 7-8-9 Kasım (2013), İstanbul.


Şimşek, A., “20. Yüzyıldan Günümüze Türk Kimliği ve Tarih Ders Kitaplarına Yansıması”, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-30 Kasım 2015, Bakü, Azerbaycan.


Taşkın, A., & Şimşek, A., “Cumhuriyet Dönemi Liselerde “İlkçağ Anadolu Uygarlıkları” Konusundaki Değişim: Üç Kitap Üzerinden Bir Karşılaştırma”, ISHE 2016, Muğla (2016), Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-605-4397-56-3, s.147-157.


Şimşek, A., “Başka Ülkelerin Tarih Ders Kitaplarında Türk/Osmanlı İmajını Konu Eden Tez Araştırmaları Hakkında Bir İnceleme”, ISHE 2016, Muğla (2016), Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-605-4397-56-3, s. 240-249.


Şimşek, A., “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1-4 Aralık 2016, Antalya.


Şimşek, A., “Tarih Öğretecek Öğretmen Adaylarının Osmanlı’da Eğitim ve Bilime İlişkin Algıları”, ICES/UEBK 2018, 18-20 Nisan 2018, Antalya.


Şimşek, A., Çapar, S., Engin, V., “Türkiye Cumhuriyeti Tarih Ders Kitaplarında Sultan II. Abdülhamit İmajı”, ISHE 2018, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul.


Şimşek, A., “Cumhuriyet Devri Tarih Ders Kitaplarında Sırp kökenli bir Osmanlı: “Sokollu Mehmet Paşa”, Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi (INOCTE 2019), 12-14 Eylül, 2019, Belgrad, Sırbistan.


Şimşek, A., Uyar Aydın, C. “2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programı Temel Becerilerinin İlkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, 18th International Primary Teacher Education Symposium, 16-20. Kasım 2019, Antalya.


Şimşek, A., “Cumhuriyet Dönemi Tarih Ders Kitaplarında Timur İmajı”, О‘zbekiston-Turkiya munosabatlari tarix kо‘zgusida, 15-16 Aralık 2021, (Çevrimiçi), Taşkent, Özbekistan.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri tam metin kitabında basılan bildiriler

Safran, M. & Şimşek, A., “Farklı Sosyo-Ekonomik Çevrelerin İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Tarih, Tarih Öğretimi ve Tarihsel Zamana İlişkin Görüşleri”, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2009.


Koca, F. & Şimşek, A., “Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Derslerinde Yaptıkları Projelerde Ortaya Çıkan Sorunlar: Proje Ürünleri Üzerinden Bir Okuma”, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2009.


Şimşek, A., “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler İçin Tasarladıkları Etkinliklerde Kullandıkları Strateji, Yöntem, Teknik ve Öğretim Materyalleri ve Bunları Tercih Nedenleri”, VI. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, s.744–747, Eskişehir, 2007.


Şimşek, A. & Baloğlu, N., “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Yan Alan Olgusunu Nasıl Algılamaktadır?”, “16. Eğitim Bilimleri Kongresi, (5–7 Eylül) Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2007.


Şimşek, A., “Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanı Çocuk Edebiyatı Ürünlerinden Yararlanma Bağlamında Çağdaş Dünyanın Neresindedir?”, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, s. 131–144, Ankara, 2006.


Şimşek, A., “İlköğretimde Tarih Öğretimi Açısından 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması” II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, s. 310–321, Van. 2005.


Şimşek, A., “Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Yeterlilikleri: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Örneği”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, s. 604–609, Denizli, 2005.


Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Çevre İncelemeleri Kapsamında Tarihî Yapılardan Faydalanmaya Bir Model: Cacabey Medresesi”, I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, s. 563–578, Kırşehir, 2003.


Şimşek, A., “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğretmen Görüşleri”, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 4, s. 2493–2510, Antalya, 2003.


Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda özeti basılmış sözlü bildiriler

Şimşek A. “Çanakkale Şehitlerine Şiirinin Tarihsel İmgelem Bakımından İncelenmesi”. 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bilim ve Sanat Ödülleri (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4110457) (2017).


Şimşek A., Cantimer M. A. Cumhuriyet dönemi Tarih Ders Kitaplarında Afganistan”. TIKA- Uluslararası Türkiye Afganistan İlişkileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3979825) (2017).


Şimşek A. “Taslak/lardan Kabul Edilene Kadar 2017 Lise Tarih Programı”. Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıstayı (Davetli Konusmacı)(Yayın No:4110608) (2017).


Şimşek A., Cantimer M. A. “Osmanlı Klasik Çağı Öğretimine Dair Tarih Öğretmenlerinin Algıları ve Görüşleri”. ITEAC (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4168496) (2017).


Şimşek A., Doğan H. “Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Programına İlişkin Görüşleri. ITEAC (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4168498) (2017).


Şimşek A. “Türkiye’de Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Öğretimi Nereye Gidiyor? Öğretim Programları Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme”. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 23-24. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4098305) (2017).


Cantimer M. A., Şimşek A. “Cumhuriyet Dönemi Tarih Ders Kitaplarında Müslüman Bilginler ve Bilim Dünyasına Katkılarının Yansıması”. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI (USBES 6) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3988100) (2017).


Şimşek A., Chou Ee Young, “Türkiye ve Güney Kore Lise Tarih Öğretim Programlarının Amaçlar Bakımından Bir Karşılaştırması”. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 21-22. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4098420) (2017).


Şimşek A. “Pedagojik Formasyon Programında Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Adayların Karşılaştıkları Sorunlar ve Öneriler”. ICES-UEBK 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4168500). (2017).


Şimşek, A., “Cumhuriyet Tarih Ders Kitaplarında Haçlı Algısı”. III. Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu. 8-10 Nisan Selçuk Üniversitesi, Konya. (2016).


Şimşek, A., “Türkiye’de Tarih Öğretmeni Yetiştirmek: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi. 12-13 Nisan İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. (2016).


Şimşek, A. & Cantimer, A. “10. Sınıf Tarih Ders Kitabındaki Osmanlı Tarihi (Klasik Dönem, 14-16. Yy.) Konularının Karşılaştırmalı Tarih Anlayışına Göre İncelenmesi”, VI. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK6/2013), 3-5 Ekim 2013,2013,KTÜ Trabzon.


Öztürk, Ş. Y. & Şimşek, A., “ÖSS, YGS ve LYS Sınavlarında Yer Alan İnkılâp Tarihi Sorularının Bloom Taksonomisi Açısından Analizi”, VI. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK6/2013), 3-5 Ekim 2013,2013,KTÜ, Trabzon.


Özbay, F. & Şimşek, A., “Tarih Öğretmenlerinin İnternetten Yararlanma Biçimleri Nasıldır?”, VI. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK6/2013), 3-5 Ekim 2013,2013,KTÜ, Trabzon.


Avcı, E. & Şimşek, A., “1980’den Günümüze İnkılâp Tarihi Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Parçalarının (Kurgusal Metinlerin) Tarihsel Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi”, VI. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (USBEK6/2013), 3-5 Ekim 2013,2013,KTÜ, Trabzon.


Şimşek, A., “Tarihsel Bilgiyi Öğrenim Sürecinde “Yapılandırmak” Ne Derece Mümkündür?”, Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu, 21-22 Kasım,2013, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.


Koca, F. & Şimşek, A., “Türkiye’de Lise Tarih Ders Kitaplarında Uzlaşma Kültürü” I. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (20-22 Nisan), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2012.


Şimşek, A. & Bal, M. S. & Erkek, M. S., Tarih Araştırmaları Konusunda Usta Tarihçilerin Görüşlerinin İncelenmesi, II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Haziran 2012, KTÜ, Trabzon, (2012).


Şimşek, A. & Yıldırım, T., Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı, II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Haziran 2012, KTÜ, Trabzon, (2012).


Koca, F. & Şimşek A., TÜBITAK Liseler Arası Proje Yarışmasında Tarih Projelerinin Durumu, II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Haziran 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, (2012).


Koca, F. & Şimşek, A. & Çamdeviren Ş. Maarif Şuralarında Tarih Eğitimi, II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, (14-16 Haziran 2012), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (2012).


Koca, F. & Şimşek. A., Tarih Öğretiminde Kültürlerarası Eğitime Bir Örnek: Kanada Lise Programı, I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Haziran, Erzurum/Atatürk Üniversitesi, (2010).


Safran, M. & Şimşek, A., “Farklı Sosyo-Ekonomik Çevrelerin İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Tarih, Tarih Öğretimi ve Tarihsel Zamana İlişkin Görüşleri” IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (7-9 Ekim), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, (2009).


Koca, F. & Şimşek, A., “Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Derslerinde Yaptıkları Projelerde Ortaya Çıkan Sorunlar: proje Ürünleri Üzerinden Bir Okuma” IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (7-9 Ekim), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, (2009).


Şimşek, A., “Tarih Eğitiminde İktisat Konularının Öğretimine Zihniyet Temelli Bir Yaklaşım: Klasik Osmanlı Toplumu Örneğinde Zihniyet-İktisat İlişkisine Dair Bir Dikkat Çekme Çalışması, 10. Sosyal Bilimler Kongresi, (28-30 Kasım) Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği-ODTÜ, (2007).


Şimşek, A., “İlköğretim Öğrencilerine Göre Sosyal Bilgiler Dersi Nasıl Olmalıdır?” XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, (13–15 Eylül), Muğla Üniversitesi, Muğla, (2006).


Şimşek, A., “İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikâye Anlatım Yönteminin Etkililiği”, (23–26 Eylül) XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. (2002).