Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI ve ESCI)

Şimşek, A., “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kronolojik Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Yarı Deneysel Bir Çalışma” KUYEB (Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri) 7 (1), 589–615, (2007).


Safran, M. & Şimşek, A., “Anlatı Bağlamında Tarihyazımının Sorunları” bilig (59), 203-234, (2011).


Şimşek, A. & Yıldırım, T., “The Narrative of Religion in the High School Textbooks of the Early Republican Period in Turkey”, Education and Science, 40 (178), (2015).


Şimşek, A. & Chou, Ee Youngh, “Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmajı”, bilig, (89), 143 – 170, (2019).

Uluslararası diğer alan indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makaleler (Eric, H.W. Wilson, WOS, Scoppus)

Şimşek, A. “Reform in the Social Sciences Curriculum of Turkey: An Evaluation in Terms of Teaching History”, International Journal of Instruction, 2(2), (2009). (Eric)


Şimşek, A. “Bir Öğretim Materyali Olarak Tarihsel Romana Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri”, IThe Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4), (2006). (Eric)


Şimşek, A., “Türkiye’de Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihe Yönelik Tutumları”, International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 181 – 203, (2010). (H.W.Wilson)


Maharramova Cengiz, N. & Şimşek, A., “Sovyetler Birliği Döneminde Rusya’da Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 13 (26), 37-67, (2017). (WOS)


Şimşek, A. & Çakmakcı, E., “Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih Ders Kitaplarında Millî Mücadele”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 15 (30), 189-229, (2019). (WOS)


Şimşek, A. , Esmen, C. T. “Türk Tarihinin Yazımına İlişkin Bazı Sorun Tespitleri ve “Zihniyet Temelli Tarih” Modeli Önerisi”. Türkiyat Mecmuası 31 (2021 ): 375-399. (Scopus)


Örs E., Şimşek A., The development of human rights and responsibilities in the republic period primary school life science Textbooks”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 47, (2022), 1-28. (WOS)


Örs Esra, Şimşek Ahmet “The Development of Human Rights and Responsibilities in The Republic Period Primary School Life Science Textbooks”, Özgün Makale Selcuk Universitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi. (WOS)


Emral Tuğçe, Şimşek Ahmet, Ütkür Güllühan Nur,“İlkokul Ders Kitaplarında Rol Modellerin Cinsiyete ve Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı” Özgün Makale Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi  (TR DİZİN)


Kuru Gülşah, Şimşek Ahmet “Investigation of Studies on Critical Thinking Skills for Primary School in Turkey” Özgün Makale Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (TR DİZİN)


Karaduman Esra, Şimşek Ahmet “Hayat Bilgisi Dersi Programında Görgü Kuralları Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” Özgün Makale Trakya Eğitim Dergisi (TR DİZİN)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (TR Dizin)

Şimşek, A., “Tarih Eğitiminde Efsane ve Destanların Rolü”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (3), 11–21, (2001).


Şimşek, A., “İnkılâp Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 1–10, (2002).


Şimşek, A., Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 141–155, (2003)


Şimşek, A., “İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikâye Anlatım Yönteminin Etkililiği”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (4), 495–509, (2004).


ŞİMŞEK A (2004). Atatürk’ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Deneme. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 469 – 484.


Safran, M. & Şimşek, A.,” İlköğretim Öğrencilerinde Tarihsel Zaman Kavramının Gelişimi” , İlköğretim Online , 5 (2) , 87-109, (2006)


Şimşek, A., İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikayeye Yönelik Öğrenci Görüşleri . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 187-202 , (2006).


Şimşek, A., “Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi”, bilig, 37 , 65-80 , (2006).


Şimşek, A., “Türkiye’de Tarih Öğretimin Ulusallığı ve Avrupa Merkezcilik”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (1), 9–38, (2007).


Şimşek, A., “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Karşılaştırmalı Türk Destanlar Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri”, Erdem Dergisi, 49 (17), 255–266, (2007).


Şimşek, A. “Geçmişin Nesnesini Arayan Bilim Arkeoloji: Türkiye’de Tarih Öğretimindeki Durumu”, Turkish Studies, 6(2), 919/934, (2011).


Koca, F. & Şimşek A.; Çamdeviren Şenel., “Türk Maarif (Eğitim) Şûralarında Tarih Eğitimi”, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2, 189-225, (2012).


Koca, F. & Şimşek, A., “Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 155-187. (2012).


Şimşek, A., “Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Avrupamerkezcilik”, İnsan ve Toplum Dergisi, 3 (6), 191-221, (2013).


Şimşek, A. & Güler, M., “Öğretmen ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14) , 543-575, (2013).


Öztürk, Ş. Y. & Şimşek, A., “Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibliyografyası”, TUHED (Turkish History Education Journal) , 2,(1), 110 – 145, (2013).


Alaslan, F. & Şimşek, A., “Tarihyazımı, Metodolojisi ve Felsefesiyle İlgili Türkçe Eserler Bibliyografyası”, TUHED (Turkish History Education Journal) , 2 (2) ,129 – 191, (2013).


Şimşek, A. & Yazıcı, F., “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Dünü, Bugünü”, TYB Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 9-32, (2013).


Şimşek, A. & Meherremova Cengiz, N., “Rusya Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesi”, TUHED, 4, (2), 225-258, (2015).


Çencen, N. & Şimşek, A., “Usta tarihçilerin bakış açısı ile Diriliş Dizisi”, Journal of Human Sciences, 12(2), 1377-1396, (2015).


Pala, F. & Şimşek, A., “Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarihlerin (Dates) Öğretimi”, TUHED, 5, (1), 136-156, (2016).


Yıldırım, T. & Şimşek, A., “Erken Cumhuriyet Döneminde “Biz”in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme”. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 367–382, (2017).


Taşkın, A. & Şimşek, A., “Cumhuriyet Dönemi İlkokul Tarih-Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eskiçağ Tarihinin Öğretimi”. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1533-1548, (2017).


Kuru G., Şimşek, A., “2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Derse Özgü Becerilerin Öğretiminin Karşılaştırılması”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 28, (6), 2410-2423, (2020).


Şimşek A., Seçkin M. G. “Reflection of Turkish Qualifications Framework to Social Studies Textbooks”, Hayef: Journal of Education 18, (8), 444-468. (2021).


Şimşek, A., “2017 Taslak Tarih 9-10-11, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Öğretim Programlarının Eleştirisi”, TUHED (Turkish History Education Journal) , 6,(2), 140– 162, (2017).


Şimşek, A., “Yayın Kritiği: Taslak Tarih Öğretim Programı (Eleştiriler-Öneriler)”, Turkish History Education Journal , 5 (1) , 316-331, (2016)

Ulusal ve Uluslararası Diğer İndekslerde Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safran, M. & A. Şimşek, “Tarihyazımında Bir Sorun: Tarih ve Zaman”, The Pursuit of History, 1 (1), (2009).


Safran, M. & A. Şimşek, “Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi”, The Journal of International Social Research, 6 (2), (2009).


Şimşek, A. & Bal, M. S., “Tarih Şeridi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Tarihsel Zaman Algılarının İncelenmesi”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Social Studies Education Research), 1 (1), 124 – 151.(2010).


Laçin Şimşek, C. & Şimşek, A., “Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7:2 (2010).


Yazıcı, F. & Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu”, Tarih Okulu Dergisi, XI, 3 – 32, (2011).


Şimşek, A., “The Use of Children’s Literature in Social Studies: A Comparative Study in the USA and Turkey”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-24. (2011).


Şimşek, A. “Ziya Gökalp-Mümtaz Turhan-Erol Güngör Çizgisinde Türk Tarih Görüşü”, Türk Yurdu, 31 (284), 219-230, (2011).


Şimşek, A., “Türk Tarih Tezi” Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Günlüğü, Ekim, 85-100. (2012).


Güzel, D. & Şimşek, A., Milli Eğitim Şûralarında Ders Kitapları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUJEF), 23, 172-214. (2012).


Şimşek, A. & Alaslan, F., “Milliyetçi Tarihten Milli Tarihe, Çatışmacı Eğitimden Barışçı Eğitime Doğru Türkiye’de Tarih Ders Kitapları”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 40 (Ocak – Şubat 2014).


Şimşek A., Kolbasar S., “4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabındaki “Milli Mücadele” Konusunun Kronoloji Bilgi ve Becerilerini Kazandırması Açısından Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri ile İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4, (2), 332-352, (2020).


Şimşek, A., “1921 Maarif Kongresi’ni Nasıl Anlamak Gerekir?”, Toplumsal Tarih, Temmuz-331, 50-55, (2021).

Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Taranmayan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Şimşek, A., “Osmanlı İktisat Tarihi Konularının Öğretimine Zihniyet Temelli Bir Yaklaşım”, Akademik Bakış. (2009).


Laçin Şimşek, C. & Şimşek, A., “Türkiye’de Bilim Tarihi Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Durumu”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7:2 (2010).


Şimşek, A., “Tarih Derslerinde Bütünsel Öğrenme Gestaltçı Yaklaşımdan Holistik Yaklaşıma Bir Bakış Denemesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (2008).


Şimşek, A., “Tarih Öğretiminde Sorgulamacı Yaklaşım Çerçevesinde Soru Sorma Becerisi Ve Lise Tarih Ders Kitaplarının Durumu”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (2008).